Steun onderzoek naar darmkanker

Algemene voorwaarden


V3 18-05-2021 | 17:10:47

Deze website is eigendom van Stichting Darmkanker. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stichting Darmkanker - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Darmkanker en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Darmkanker en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Darmkanker en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting Darmkanker spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting Darmkanker, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Darmkanker tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Darmkanker en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stichting Darmkanker zullen Stichting Darmkanker en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Darmkanker en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Darmkanker geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Darmkanker en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Darmkanker daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Darmkanker en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Darmkanker wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@darmkanker.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stichting Darmkanker jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Darmkanker, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Darmkanker niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Darmkanker en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting Darmkanker en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Over Stichting Darmkanker

Op 10 februari 2020 is Stichting Darmkanker opgericht, speciaal voor (ex)darmkankerpatiënten, hun partners en naasten. Tot op heden was er namelijk nog geen patiëntenorganisatie exclusief voor mensen met darmkanker, terwijl dit wel een grote groep in Nederland treft (ruim 80.000 Nederlanders). Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden en er is een toename van het aantal jonge darmkankerpatiënten.

Stichting Darmkanker wil hét platform zijn waar informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De focus in 2021 ligt op het ontwikkelen van een eigen ‘gezicht’ die ervoor zorgt dat de Stichting Darmkanker herkend gaat worden als dé autoriteit op dit gebied. Daarnaast wil Stichting Darmkanker een stichting zijn voor en door vrijwilligers, ondersteund door een professioneel bureau, die financieel gezond is. Een ander belangrijk punt is daarom het werven, behouden en scholen van vrijwilligers en het inrichten van de professionele organisatie.

Naam en contactgegevens

Stichting Darmkanker Nederland
Godebaldkwartier 363
3511 DT Utrecht (Gebouw Janssoenborch, 3e etage)
Postbus 30510 | 3503 AH Utrecht
T: 030 634 3915
E: info@darmkanker.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8610.98.614
KvK-nummer: 77688775
IBAN: NL09INGB0006402634

Doelen Stichting Darmkanker

De doelstelling van Stichting Darmkanker is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven: Stichting Darmkanker zet zich in voor een optimale kwaliteit van leven en zorg voor alle mensen met darmkanker en zij die moeten leven met de gevolgen ervan.

  1. Streeft optimale zorg en kwaliteit van leven voor mensen met darmkanker na. Daarvoor gaat de stichting in overleg met onder andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Ook werkt ze mee aan de herziening van de Nederlandse richtlijnen voor darmkankerzorg.
  2. Stimuleert de eigen regie over het zorgproces. De stichting geeft mensen met darmkanker heldere informatie over mogelijke keuzes in dit proces en over ontwikkelingen die voor mensen met darmkanker belangrijk zijn.
  3. Faciliteert een platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
  4. Stimuleert het doen van wetenschappelijk onderzoek en innovaties die in het belang zijn van mensen met darmkanker. Ook houdt zij darmkankerpatiënten op de hoogte van nieuwe behandelingen, klinische studies en de uitkomsten hiervan.
  5. Wil knelpunten waar mensen met darmkanker in het dagelijks leven tegenaan lopen, oplossen. Dat doet de stichting via actiegerichte belangenbehartiging. Daarbij wordt ook gekeken naar de knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen. Met een achterbanraadpleging brengt de werkgroep de meest prangende knelpunten in kaart.
  6. Werkt samen met relevante organisaties, zoals de Stomavereniging, Maag Lever Darm Stichting, NFK, DCCG, IKNL, en ‘Samen tegen Darmkanker’ om zo de positie van mensen met darmkanker te verbeteren.

Bestuur

  • Rein van der Leeuw (voorzitter)
  • Thijs Fonville (algemeen bestuurslid)
  • Lizette de Vries (aspirant bestuurslid)

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van de onkosten.

Beleidsplan

De stichting heeft een strategisch meerjarenplan en begroting 2021. Dit document is openbaar en te downloaden.